П И Т А Н Е от доц. д-р Ангел Иванов Общински съветник от ППГОС на БСП за България

ОТНОСНО: Дейността на „Инсинератор Пловдив“ ЕООД гр. Пловдив.
 
Уважаеми г-н Кмете,
 
С решение на Общински съвет - Пловдив от 21.06.2017 г. е учредено еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с капитал на Община Пловдив.
Между Правителството на Конфедерация Швейцария и Правителството на Република България е подписано Споразумение за оказване на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци в град Пловдив“. С писмо с вх. № 04006767/03.01.2017 от Министерството на финансиите, Споразумението е предоставено на община Пловдив в качеството й на страна с разписани в Споразумението ангажименти. Целта на Проекта е „да съдейства на българското правителство в инсталирането на съоръжение за изгарянето на болнични отпадъци в Пловдив и по този начин да допринесе за подобряване на управлението и третирането на болничните отпадъци в пет южни български района на Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково.“
След проведен конкурс на 27.02.2018 г.,комисия в състав: председател – Розалин Петков – заместник-кмет на Пловдив, секретар – Спартак Николов – общински съветник, и членове: д-р Аргир Аргиров – общински съветник, Пенчо Малинов – общински съветник и Юлия Стоянова –директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в община Пловдив, определя Дончо Митев Кацарев за спечелил конкурса за възлагане управлението на „Инсинератор Пловдив“ ЕООД, за срок от три години. С решение на Общински съвет – Пловдив от 14.03.2018 г., Дончо Митев Кацарев е утвърден за спечелил конкурса за възлагане управлението на „Инсинератор Пловдив“ ЕООД.
Във връзка с поставени въпроси и чувствителността на пловдивчани по отношение на екологичната обстановка в града и околностите му,
Моето ПИТАНЕ къв Вас е какъв е обема на работа и как се изпълняват дейностите декларирани в член 7 на Учредителния акт /12.10.2017/ на дружеството. То включва следните въпроси:
1. Как се извършва приемането, транспортирането, складирането и съхраняването на болнични отпадъци?
2.Как се обезвреждат на болнични отпадъци?
3. Къде се депонират отпадъците от дейността на инсинератора?
4. Провежда ли се регулярен мониторинг на отпадъчните фракции и поддържат ли се връзки с РИОСВ, РЗИ, Национален център за опазване на общественото здраве и други институции?
5. Натоварват ли се мощностите на инсинератора с повече от 250 kg/час, което е посочено като максимум, от утвърдения управител на „Инсинератор Пловдив“ ЕООД?
6. В „Инсинератор Пловдив“ ЕООД извършвано ли е обезвреждане на болнични отпадъци внесени в България от други страни?
 
Очаквам да получа писмен отговор, който да бъде огласен на следващото заседание на Общинския съвет.
 
15.01.2020 г. С уважение:
Пловдив / доц. д-р А. Иванов /

Следваща новина > >

Back to Top