П И Т А Н Е от доц. д-р Ангел Иванов Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив

Чрез г-н Александър Държиков
Председател на Общински съвет – Пловдив
 
До г-н Здравко Димитров
Кмет на Община Пловдив
 
П И Т А Н Е
от
доц. д-р Ангел Иванов
Общински съветник от ППГОС
на БСП - Пловдив
 
ОТНОСНО: Събирането и обезвреждането на болничните отпадъци от държавните, общинските и частните болници в община Пловдив.
 
Уважаеми г-н Кмете,
 
В резултат на мое питане от 15.01.2020 г. за дейността на „Инсинератор Пловдив“ ЕООД и получен отговор от 29.01.2020 г., се изясни че това дружество от момента на неговото създаване – 21.06.2017 г. до настоящия момент не е осъществявало дейност свързана с приемане, транспортиране, складиране, съхраняване и обезвреждане на болнични отпадъци.
На 04.02.2020 г., след подаден сигнал и публикации в пловдивски медии, по бул. „Кукленско шосе“ се установява „разпиляване на около 500 метра по протежение на тротоара на медицински ръкавици, системи, използван памук. Количеството на отпадъците не е голямо. Проверяващите не установиха извършителя, но се предполага, че те са паднали от транспортно превозно средство по-рано през деня.“
Вероятно това не е единичен случай на територията на община Пловдив, но по бул. „Кукленско шосе“ има интензивен трафик и на преминаващите е направило впечетление наличието на разпилените болнични отпадъци. Те са сериозна заплаха за здравето на хората и за състоянието на екологичната обстановка в район „Южен“ и в целия град Пловдив.
Моето ПИТАНЕ към Вас, във връзка с този случай, включва следните въпроси:
1. Извършва ли се приемане, транспортиране, складиране и съхраняване на болничните отпадъци в Пловдив, към настоящия момент, в съответствие с „НАРЕДБА № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения“?
2. Транспортните средства, с които се извършва транспортиране на болничните отпадъци на територията на община Пловдив, притежават ли сертификат за тази дейност?
3. Къде и как се обезвреждат болничните отпадъци от пловдивските лечебни и здравни заведения?
4. Осъществява ли се контрол върху тези дейности в съответствие с цитираната наредба?
5. Какви действия ще бъдат предприети, дружеството „Инсинератор Пловдив“ ЕООД да започне дейността, за която е учредено?
6. Каква част от предоставената безвъзмездна финансова помощ е „усвоена“ и за какво?
7. В какъв срок „Инсинератор Пловдив“ ЕООД, най-после ще заработи, след като е създаден преди повече от 2,5 години?
 
Очаквам да получа писмен отговор, който да бъде огласен на следващото заседание на Общинския съвет.
 
10.02.2020 г. С уважение:
Пловдив / доц. д-р А. Иванов /

Следваща новина > >

Back to Top