Питане от Петя Манева

Чрез г-жа Савина Петкова
Председател на 
Общински съвет Пловдив
До г-н Иван Тотев
Кмет на Община Пловдив

П И Т А Н Е
от Петя Георгиева Манева
общински съветник от ППГОС на БСП
ОТНОСНО: Изпълнение на Бюджет 2017 на Община Пловдив.


Уважаеми г-н Тотев,

С Решение № 18, взето с Протокол № 2 от 26.01.2017 г. на Общински съвет Пловдив се прие бюджетът на Община Пловдив за 2017 г., индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2017 – 2019 година.
По предложение на ППГОС на БСП, Вие г-н Кмете приехте и Общинският съвет гласува и прие в Бюджет 2017, изготвяне на Програма за специализация на младите лекари и създаването на Общински фонд за подпомагане на млади лекари специализанти. Със гласуваната сума от 200 000 лв. ще се подпомогнат общинските болници в частта на трудовите им разходи за лекари специализанти, които след завършване на специализацията, ще бъдат ангажирани с трудов договор в същото лечебно заведение. Това е възможност да се направи, макар и малка стъпка за решаване на проблемите на общинското здравеопазване. Изтичането на лекари специалисти към частните болници и кадровия дефицит е къмък в обувката на общинското здравеопазване и създаването на такава Програма е едно добро начало за неговото решаване. 
Гласуваните средства от 200 000 лв., са записани в Бюджет 2017 г. във Функция IV Здравеиопазване, Дейност 412 - Многопрофилни болници за активно лечение, в § 43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия, в §§ 43-02 за осъществяване на болнична помощ и са планирани в общата сумата от 2 495 000 лв. по този параграф.

Уважаеми г-н Тотев, бюджетната година е към своя край и изпълнението на Бюджет 2017 на Община |Пловдив технически наближа своя финал. 
Във връзка с това, моите въпроси към Вас са:

1. На какъв етап е изпълнението на Бюджет 2017 на Община Пловдив в частта на планираните средства за създаване на Общински фонд и Програма за младите лекари специализанти?

2. Ще се реализира ли тази политика в бюджетната 2017 година, а ако няма да се изпълни по какви причини?

Очаквам да получа писмен отговор, който да бъде огласен на следващото заседание на Общински съвет Пловдив.

 

27.11.2017 г., Пловдив С уважение,
Петя Манева

 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top