ПИТАНЕ от инж. Йордан Василев - Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив

ОТНОСНО: Премахване на преместваеми обекти за местодомуване на МПС (гаражни клетки)
 
Уважаеми г-н Кмете,
В отклик на сигнал на граждани, проведох редица срещи с живеещи на ул. „Преспа“. На последната ми бе връчена подписка (Приложение 1 към настоящето Питане), с молба за помощ. Повод за подписката бе използваната от местната власт в район „Източен“ предизборна кампания и липсата на институции в този момент, за да бъдат прекратени предсрочно съществуващите договори за наем с уведомително писмо (Приложение 2) и определен едномесечен срок за премахване на гаражните клетки от наемателите. Във въпросния документ не е посочена конкретна Заповед на районния кмет, на база на която следва да се предприемат съответните действия. Един от парадоксите на конкретния казус е, че част от договорите за наем са продължени месец преди да бъдат раздадени уведомленията за събаряне на обектите.
Никой от гражданите не е против самото премахване гаражите и последващото облагородяване на терена под тях. Целта на гражданите не е да бъде стопиран процеса на събаряне на преместваемите обекти, а това да не се прави без изготвен, одобрен и с осигурено финансиране проект за благоустрояване на терена. Към момента не ни е известно да има такъв и след премахването на гаражните клетки на тяхно място се появяват кални окопи, сметища или избуяли тревни площи. Примери за това има в други части на район „Източен“, където гаражите са премахнати преди година.
Друг проблем, породен от премахването на гаражите, е този със сигурността и посегателството над автомобилите.
Във връзка с гореизложените факти, моето питане към Вас включва следните въпроси:
1. Има ли готов и одобрен инвестиционен проект за благоустрояване на терен общинска собственост, находящ се между улица „Преспа“ и ул. „Удроу Уилсън“ и ако има, моля да ми бъде предоставен.
2. Ако има такъв, то има ли осигурено финансиране за него?
3. Има ли готовност за реализиране на проекти и на останалите места по райони, където са били премахнати гаражните клетки?
4. При явна липса на проект, не следва ли да се приложи §4 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив. Защо това не е изпълнено, а се пристъпва към събаряне?
 
Моля за писмен и устен отговор на моето Питане, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.
 
 
20.11.2019 г. С уважение:
Пловдив /инж. Йордан Василев/
 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top