Питане от инж. Йордан Василев

Чрез г-н Александър Държиков

Председател на Общински съвет – Пловдив

 

 До г-н Здравко Димитров

 Кмет на Община Пловдив

 

 

П      И      Т       А      Н      Е

от

инж. Йордан Василев

Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив

 

 

         ОТНОСНО:   Проект за изграждане на Инсинератор за човешки тленни останки на територията на гр. Пловдив и по-конкретно на територията на гробищен парк на „Рогошко шосе“

 

         Уважаеми г-н Кмете,

         В приемната ми като Общински съветник, постъпи сигнал от граждани относно стартирала частна инвестиционна процедура за създаване и експлоатация на Гробищен парк с обреден дом на територията на Гробищен парк – Рогошко шосе, по начин, заобикалящ законовите изисквания. Инвеститорът, фирма „Фундамент“ ООД, през 2017 г. разбуни духовете с проект в близката до Пловдив Община Куклен, с искането си за изграждане на инсинератор за човешки тленни останки (крематориум).

         Имайки предвид, че Крематориумите са един от източниците на Устойчиви Органични Замърсители /УОЗ/, сред които са диоксини и фурани, и други канцерогенни вещества с висока опасност за човешкото здраве и околната среда. Следва да се отбележи, че в предходното си Инвестиционно предложение „Преустройство на склад за строителни материали в инсинератор за човешки тленни останки“, „Фундамент“ ООД е искал да монтира и експлоатира инсинератор на човешки тленни останки с технически параметри, които не отговарят на действащата българска и европейска нормативна рамка. Именно поради тази причина с Решение № 1389 от 21.06. 2019г. по адм. дело № 2656/2017г., Административен съд - Пловдив отменя Решение № 2- ІІІ/2017год. по оценка на въздействието на околната среда от 29.08.2017г. на Директора на РИОСВ - гр. Пловдив, с което е одобрено осъществяването на посоченото ИП.

Сега същият Възложител отново предвижда изграждане и експлоатация на същия инсинератор, със същите технически характеристики и оборудване, но заобикаляйки закона, като го замаскира привидно под проект за „Създаване и експлоатация на Гробищен парк с обреден дом“, за да избегне ефективен контрол от страна на административния орган, в случая РИСВ -Пловдив.

Притеснителното в случая е, че освен замърсяване на въздуха е възможно замърсяване и на водите, тъй като в непосредствена близост до терена, в който Възложителят има намерение да изгради кремационни пещи, се намира защитената зона BG0000578 “Река Марица“, както и редица промишлени предприятия. Това налага да бъде извършена ОВОС на проекта, но въпреки това, без да вземе под внимание предвидената в проекта възможност за изграждане на инсинератор, Директорът на РИОСВ приема, че не трябва да се извършва ОВОС.

             

         Във връзка с гореизложените факти, моето питане към Вас включва следните въпроси:

  1. Запознат ли сте с конкретното инвестиционното предложение за „Създаване и експлоатация на Гробищен парк с обреден дом в ПИ 56784.509.156, гр. Пловдив, в т. ч. Водовземане от съществуващ тръбен кладенец за нуждите на бъдещ обреден дом в ПИ 56784.509.156“, с възложител „Фундамент“ ООД и ще позволите ли реализацията му в този вид?
  2. Какви мерки ще предприемете за недопускане на реализирането на подобни опасни проекти на територията на Община Пловдив?

 

 

Моля за писмен и устен отговор на моето Питане, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.

        

 

07.07.2020 г.                                            С уважение:

 Пловдив                                                          /инж. Йордан Василев /

 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top