Питане от общинския съветник Добромира Тошева

рез г-н Александър Държиков
Председател на Общински съвет – Пловдив

До г-н Здравко Димитров
Кмет на Община Пловдив

П И Т А Н Е
от
Добромира Стефанова Тошева
Общински съветник от ППГОС на БСП - Пловдив

ОТНОСНО: Притеснения на граждани, живущи в микрорайон А 13 в ж.р. „Тракия”, град Пловдив

Уважаеми г-н Димитров,
В приемната ми на общински съветник бях посетена от граждани, които споделиха своите проблеми. Притесненията ни са породени от следните факти:
1. На последната автобусна спирка в микрорайон А 13 в ж.р. „Тракия”, пристигащите автобуси на градския транспорт осъществяват плановата си почивка. Същите работят на празен ход без да загасят двигателите, което от своя страна допринася за допълнителното замърсяване на атмосферния въздух.
2. На горе описаната последна спирка липсват каквито и да е условия, обслужващи служителите в градския транспорт и техните физиологични нужди. Няма тоалетна, нито течаща вода. Дискомфортът причинен на служителите в градския транспорт е проблем и за живущите в съседство граждани, ставащи свидетели на неприятни за описване сцени. Особено във време на пандемия, смятам за необходимо да се вземат адекватни хигиенни мерки.

Проблемът не е частен случай, а обичайна практика за целия ни град.

Във връзка с гореизложените факти, водена от загриженост за здравето и комфорта на нашите граждани, моето питане към Вас включва следните въпроси:
1. Осъществява ли се контрол върху спирките на градски транспорт, в частност последните? Досега предприемани ли са действия за промяна на условията и ако да – какви? Ако не е проведена инспекция, ще се ангажирате ли да проведете такава и да вземете съответните мерки, за да се предотвратят гореописаните проблеми?

2. Каква е възможността за изграждане на санитарни възли на последните спирки, където се осъществява плануваната почивка, както и поставяне на химически тоалетни, като временна мярка, които да бъдат редовно обслужвани?

3. Какви действия ще предприеме Община Пловдив към превозвачите, относно работата на автобусите на празен ход, в моменти на престой на последните спирки на градския транспорт?

Моля за писмен и устен отговор на моето Питане, който да бъде оповестен на следващото заседание на Общински съвет – Пловдив.


21.10.2020 г. С уважение:
Пловдив /Добромира Тошева / 

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top