Общински съветници

 

    

Николай Радев
Председател на ППГОС

- комисия "Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси"
- Правна комисия

Приемно време:
вторник
от 16:30ч.
ГС на БСП, ул. “Кр. Пастухов” 18
тел. за записване: 032 601 881

     

 

     

Ангел Иванов
зам.-председател на ОбС

- комисия „Екология и комунални дейности”
- комисия „Обществен ред и транспорт”

- комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Приемно време:
първа и трета сряда

от 17:30ч.  в КЛУБ на БСП – ЮЖЕН, ул. “Павел Калпакчиев” 43                    
тел. за записване: 032/ 67 26 00         

четвъртък
от 17:30ч. в КЛУБ на БСП - СЕВЕРЕН, ул. "Пантелей Генов" 1
тел. за записване: 032/ 95 41 89;  0897 846 604

     

 

       

Димитър Чолаков

- комисия „Обществен ред, транспорт и защита при бедствия
 

Приемно време:
Четвъртък
17:30ч. - 18:00ч.
ГС на БСП
ул. “Кр. Пастухов” 18
тел. за записване: 
032 601 881
 

     

 

            

д-р Атанас Баташки

- комисия "Здравеопазване и социални дейности"

 


Приемно време:

понеделник
от 14:00 ч. до 16:00ч. в КЛУБ на БСП - Северен

ул. "Пантелей Генов" 1 

тел. за записване: 032/ 95 41 89, 032 601 881

 

     

 

 

     

Добромира Тошева

- комисия „Бюджет и финанси” 

- комисия „Култура, туризъм, евроинтеграция и МИО”
 

Приемно време:
Четвъртък
14:00ч. - 17:00ч. в клуб на БСП - Тракия
ж.р. Тракия, блок 16

тел. за записване: 032/ 681 589 , 032 601 881

 

     
            

Тодор Стоилов

- комисия "Общинска собственост и стопански дейности" 

- комисия "Младежки дейности и спорт"

 


Приемно време:

понеделник
от 17:00ч. до 18:00ч. 
ул. “Кръстьо Пастухов” 18, стая на р-н Централен
тел. за записване:  032 601 881

 

     

 

            

Йордан Василев

- комисия "Устройство на територията и жилищна политика" 

- комисия "Противодействие на корупцията"

 


Приемно време:

понеделник
от 16:00ч. до 18:00ч. в  КЛУБ на БСП – ИЗТОЧЕН
бул. “Цариградско шосе” 58 А
тел. за записване:  032 601 881

 

     

 

Back to Top