Грижата за възрастните и лицата с потребност от подкрепа – ключов аспект на социалната политика на БСП

Промените в социалното законодателство през последните две години поставят местната власт пред сериозни предизвикателства“, смята Минка Сърнешка – кандидат кмет за район „Централен“ и кандидат за общински съветник от коалиция „БСП за България“ на Местни избори 2023 година в Пловдив

 

Възрастните хора са важен и ценен ресурс, по отношение на който възниква необходимостта да се разшири обхватът на ключови сфери от политиката със социален характер. Важно е да се обърне специално внимание на правото им на достойно съществуване и пълноценно участие в живота на обществото, на доброто здраве и продуктивен живот, на равното им третиране и на защита на техните основни човешки права“ в това е категорична председателят на организацията на жените социалистки Минка Сърнешка, която е била член на комисията по социални дейности към Общински съвет – Пловдив в мандат 2011 – 2015 г.

.

Кандидатът кмет за район „Централен“ и кандидат за общински съветник от коалиция „БСП за България“ подчертава, че е необходимо провеждането на такава социална политика, която да гарантира независимостта на гражданите в напреднала възраст, достъпа им до добри условия на живот и физическа среда, социалното им участие и възможности за доброволческа дейност, като средство за справяне с изолация и самотен живот, активното им гражданско участие в процесите на вземане на решения, надежден транспорт и безопасна среда на живот в общността.

 

Възрастните хора представляват една от най-големите групи лица с потребности от социални услуги и съответно ангажират голямата част от ресурсите за предоставянето им. „Предвид динамиката на индивидуалните потребности на лицата с дефицити, е необходимо да се проявява по–голяма сензитивност за новите потребности от социални услуги на хората, които могат да възникват във всеки момент и съответно предлагане и/или подкрепа на подходящи гъвкави модели за задоволяване на тези нови потребности“, отчита Сърнешка.

 

„Промените в социалното законодателство през последните две години поставят местната власт пред сериозни предизвикателства. Предстоящото приемане на Националната карта на социални услуги, която към настоящия момент е в процес на обществено обсъждане, ще увеличи отговорностите както на общинските съвети, така и на общините, като основен доставчик на социални услуги. В този смисъл, в бъдещия местен парламент е необходимо да получат подкрепа по–голям брой полезни и разумни предложения за планиране, разкриване, реализиране и развиване на социални услуги на територията на Община Пловдив“, уточни кандидатът за кмет на район „Централен“ и кандидат за общински съветник с преференция 1/103 на най-социалната партия.

Регистрите сочат, че общият брой на лицата с трайни увреждания в Община Пловдив е 30 380, за които, съгласно Закона за социалните услуги, следва да бъде осигурен лесен достъп до такива – посока, в която би могло да се поработи повече. Сърнешка посочи, че към настоящия момент в града функционира един офис, в който лицата със специфични потребности биха могли да подават необходимите документи за издаване на карта за паркиране на автомобили, обслужващи хора с увреждане. Същото се отнася и за общинската социална услуга „Социален кабинет по дентална медицина” и подаване на заявление –декларация за предоставяне на финансова помощ по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив. „Много по-добре би било да се въведе нова практика, а имено  районните администрации да се включат по отношение приемането на тези заявления с цел редуциране на времевия, а и на финансови ресурс на лицата с потребност от подкрепа“, категорична е Минка Сърнешка.

 

Друг проблем пред лицата, желаещи да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги, се явява липсата на информация, посочи тя. В тази връзка е добре да бъде създаден Социален информационен център, където всеки един гражданин на Община Пловдив да получи информация, първо какви социални услуги се предоставят на нейна територия и второ къде, при желание от негова страна, трябва да подаде необходимите документи. Това е залегнало в програмата за управление на „Коалиция за България“, която се явява на Местни избори 2023 с № 1 в интегралната бюлетина.

 

От социалистическата партия подчертават, че се наблюдава недостиг на алтернативни и достъпни форми за подкрепа на семейните грижи за старите хора. Възрастното население се нуждае все повече от професионална подкрепа в допълнение към неформалната грижа от семейството, за гарантиране по-добро качество на живот. „В този смисъл, категорично трябва да се търсят възможности за осигуряване на социални услуги в домашна среда за възрастните хора със затруднения в самообслежването и за лицата с увреждания, предвид скорошното приключване на проект „Грижа в дома“, смята Минка Сърнешка.

 

„Също така, местната политика трябва да се насочи към установяване на практика, предоставяща възможност, бенефициент по проекти със социална насоченост, финансирани със средства от ЕС по различни процедури и програми, да бъде не само Община Пловдив, а и нейните районни администрации с цел обхващане на по-голям лица с потребност от подкрепа.

 

Необходима е по-голяма подкрепа по отношение на различни политики в сферата на социалното предприемачество, с цел улесняване достъпа до заетост, кариерно развитие и осигуряване на подкрепа за социално включване чрез професионална интеграция на хора с увреждания и хора в неравностойно положение на територията на Община Пловдив.“

 

Безспорно е, че социалните контакти за лицата в напреднала възраст са от изключителна важност за приобщаването им в обществения живот. Тук трябва да се спомене огромната роля на функциониращите в всеки един район на Община Пловдив клубове на пенсионера. Материалната им база обаче, категорично трябва да бъде подобрена, заяви социалистката и посочи, че за тази цел се изисква в бъдещия местен бюджет да се заложи по-голям финансов ресурс, за да се обезпечи тази дейност.

Предвид комплексния характер на социалната работа и доказаната необходимост от съвместни действия за интегрирано провеждане на политики, където различните отговорни институции действат заедно, е необходимо задълбочаване на партньорството и диалогът. „Осигуряването на възможно най-широко участие на всички институции на национално, регионално, областно и общинско равнище, бизнес структури, граждански организации, медии и потребители за постигане на добри резултати и обща удовлетвореност от ползваните социални и интегрирани здравно-социални услуги“, това е само един от приоритетите, които кандидат кмет за район „Централен“ и кандидат за общински съветник Минка Сърнешка от БСП-Пловдив прегръща като своя мисия.