Минка Сърнешка от „БСП за България“: Здравеопазването ще е по-ефективно, ако се обедини в единна здравна стратегия под шапката на ОбС

–           Какво е състоянието на общинското здравеопазване?

–           Община Пловдив е собственик на две многопрофилни болници за активно лечение – „Св. Пантелеймон“ и „Св. Мина“. Тук функционира Комплексен онкологичен център, както и центрове за психично здраве и за кожни заболявания. ДКЦ-та има във всички райони на града. Дейност развива и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І”.

Изброените търговски дружества са 14 и предоставят здравни услуги, но всяко едно от тях оперира на пазара на медицинските услуги в силно конкурентна, а в немалко случаи и агресивна пазарна среда. Затова е необходимо те да бъдат модернизирани и оборудвани с високоспециализирана медицинска апаратура, отговаряща на съвременните технологии в областта на здравеопазването. Само с влагането на значителни, предварителни, дългосрочни инвестиции може да се постигне желаното ниво на конкурентноспособност.

Особено силно негативно въздействие на външната среда изпитват лечебни заведения, които са общинска собственост и са изцяло зависими от външно финансиране, тъй като обслужват население със сравнително ниски доходи. Затова е необходимо да се преразгледа досега действащият модел на функционирането им и да се създаде нова визия за по-нататъшното им  конкурентно предимство за развитие.

–           Пак ли ще говорим за реформи?

–           Да, налага се, тъй като продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в увеличение дела на хората на и над 65 г. Относителният дял на тази възрастова група е почти 21% от населението на областта.

–           Бихте ли обяснили каква е тази нова визия за общинското здравеопазване?

–           Такава, нова визия намира израз в създаване на стратегически алианс в сферата на здравеопазването. Това представлява обединяване на лечебните заведения от извънболничната и болнична помощ, чийто принципал е Общински съвет-Пловдив.

Стратегическият алианс е сравнително ново явление в международния здравен мениджмънт. Същността за създаването и реализацията му са свързани с ресурсната зависимост на лечебните заведения, усилията им за увеличаване ефективността на използваните възможности, пазарната несигурност, ресурсна хетерогенност и различия в компетенциите им.

Причината за формиране на стратегически съюз е свързана и с необходимостта от техническо развитие и достъп до нововъведения, ограничаване на конкуренцията, избягване на изкуствено създадени търговски бариери, допълнителен принос на партньорите по веригата на стойността, разделение на труда, наличие на синергия при осъществяване на съвместната дейност.

Сътрудничеството между лекари от различни специалности, в рамките на алианса, осигурява комплексно обслужване на пациентите.

В рамките на алианса лечебните заведения могат да развиват самостоятелно онези структури и дейности, за които имат гарантиран поток от пациенти и висока използваемост на наличния капацитет. И в същото време, да си разпределят дейностите, които са ниско ефективни за тях. Например, едната болница да развива хирургия, а другата – педиатрия при съвместно използване на наличните ресурси.

–           Какви резултати могат да се очакват, ако тази авангардна идея се реализира?

–           Новият подход към управлението на здравеопазването няма да е панацея за решаване на всички проблеми, но може да допринесе за по-ефективното използване на ограничените финансови ресурси чрез осъществяване на съвместна дейност.

В Националната здравна стратегия 2021-2030 е отразено, че финансовата ефективност на системата е пряко свързана с пренасочване към дейности по промоция на здравословен начин на живот, активна профилактика и скрининг, превенция и ранна диагностика на социално-значими заболявания. Така се предотвратяват по-тежките случаи на заболяванията и се намалява необходимостта от активно лечение и скъпоструващи болнични услуги.

В световен мащаб необходимостта от подобни действия е осъзната отдавна и днес в значителна степен се залага на партньорство, особено в областта на кампаниите за промоция на здравето.